eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 200 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2018/647 20180518 18.05.2018 Utgående brev Søknad om godkjenning av plan for nydyrking - gbnr 103/1 - Bård Gunnar Røe Bård Gunnar Røe
2018/183 20180518 18.05.2018 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale - tilkallingsvikar - 01.01.2018 - 31.07.2018 - Singsås barnehage - Idunn Kvernmo Idunn Kvernmo
2018/1641 20180518 18.05.2018 Utgående brev Søknad om endring av bompengesatser - Burusjøveien Veilag Burusjøveien veilag v/ Heidi Svepstad
2018/183 20180518 18.05.2018 Utgående brev Arbeidsavtale - vikariat 40% - 11.04.2018 - 31.07.2018 - Singsås Barnehage - Ida Rud Ida Rud
2018/1188 20180518 18.05.2018 Utgående brev Søknad om konsesjon ved erverv av fast eiendom - utsatt boplikt - gbnr 31/1 - Jan Erlend K. Askjemshalten Jan Erlend Askjemshalten
2018/1360 20180518 18.05.2018 Saksframlegg/innstilling Soknes barnehage - tilleggsfinansiering
2018/2111 20180518 18.05.2018 Inngående brev Høring av endringer i forskrift om tilskot til avløysing ved sjukdom og fødsel mv. Det kongelige landbruks- og matdepartement
2018/1188 20180518 18.05.2018 Utgående brev Bekreftelse på registrert konsesjonsvedtak - gbnr 31/1 Advokatfirmaet Nidaros DA
2018/314 20180518 18.05.2018 Inngående brev Søknad om kommunalt tilskudd til vedlikehold av privat vei - Ravnåsveien Ravnåsveien veiforening
2018/2110 20180518 18.05.2018 Inngående brev Tilsagn om tilskudd til Forebyggings- og tilretteleggingstilskudd IA-virksomheter - ***** ***** ***** NAV Tiltak Trøndelag
2018/1159 20180518 18.05.2018 Inngående brev Forvaltningsrevisjon - foreløpig rapport Revisjon Midt-Norge SA
2018/2109 20180518 18.05.2018 Inngående brev Søknad om kommunal bolig - ***** ***** *****
2017/2715 20180518 18.05.2018 Inngående brev Midlertidig arbeidsavtale - 40 % vikariat renhold - Midtre Gauldal rådhus - 010618-310718 - Askalu Zigta Askalu Zigta
2018/2108 20180518 18.05.2018 Inngående brev Søknad om kommunal bolig - ***** ***** *****
Ingen tilgang 20180518 18.05.2018 Inngående brev Saldo/utbetalingskort - journalnr 15/300645 Fylkesmannen i Trøndelag
2018/2102 20180518 18.05.2018 Inngående brev Byggegrense langs offentlig veg - Nybygg - Fv. 30 - gbnr 230/64 - Kjell Arne Kvannli Statens vegvesen - Region midt
2016/3742 20180518 18.05.2018 Utgående brev Rapport fra Støren barnehage - oppfølging miljøenhetens svar på rapport datert 160118 Trondheim kommune, miljøenheten
2018/1767 20180518 18.05.2018 Inngående brev Arbeidsavtale - fast - 100% - lærer - Budal skole - fom 010818 - Torgeir Malum Torgeir Malum
2018/2107 20180518 18.05.2018 Utgående brev Bekreftelse på registrert skjema for egenerklæring om konsesjonsfrihet - gbnr 45/267 Løhre VVS AS
2017/3782 20180518 18.05.2018 Utgående brev Skjema for innmelding/endring av medlemstid - ***** ***** *****
2018/2106 20180518 18.05.2018 Inngående brev Attester og vitnemål - Lena Skibnes Lena Skibnes
2018/2105 20180518 18.05.2018 Inngående brev Til Navnekomiteen - Vegadresseprosjektet - innspill fra Ravnåsveien velforening Ravnåsveien Velforening
2018/2104 20180518 18.05.2018 Inngående brev Svar fra KLP: Avklaring ifm overgang AAP- AFP Kommunal Landspensjonskasse
2018/2103 20180518 18.05.2018 Inngående brev Oppsigelse av stilling - Even Greis Terjesønn Hansen Even Greis Terjesønn Hansen
2018/2100 20180518 18.05.2018 Inngående brev Søknad om kommunal bolig - ***** ***** *****
2016/414 20180518 18.05.2018 Inngående brev Direkte henvendelse til NVE Vedrørende innsigelse - Detaljregulering - Småvollan park - Støren - gbnr 45/90, 45/53 og del av gbnr 45/1 og 1006/4 Norges vassdrags- og energidirektorat
2018/1679 20180518 18.05.2018 Inngående brev Svar - Anmeldelse forurensning/ulovlig oppfylling terreng - ***** ***** Ola Østhus
2018/486 20180518 18.05.2018 Inngående brev Retur av tinglyst dokument - eierseksjonering - gbnr 81/65 Statens kartverk Tinglysing
2018/714 20180518 18.05.2018 Inngående brev Svar på søknad om tilskudd 2018 - kapittel 762 post 60 - Frisklivssentralen Fylkesmannen i Trøndelag
Ingen tilgang 20180518 18.05.2018 Inngående brev Saldo/utbetalingskort - journalnr 14/500228 Fylkesmannen i Trøndelag
2018/1179 20180518 18.05.2018 Inngående brev Kjørebok - rapportskjema for leiekjøring - 2018 - Bjørnar Basmo Bjørnar Basmo
2018/2101 20180518 18.05.2018 Inngående brev Oversendelse av vedtak fattet av Budal fjellsttyre, sak 08/18 Budal Fjellstyre
2018/1731 20180518 18.05.2018 Utgående brev Ferdig søknad 29.1 - 12.2.2018 Fylkesmannen i Trøndelag
2018/2086 20180518 18.05.2018 Utgående brev Retting av feilføring gbnr 45/216 Stølhaug Eiendom AS
2018/1745 20180518 18.05.2018 Utgående brev Søknad om omdisponering av dyrkajord til skogsmark - gbnr 57/1, Hallguttu, Støren - søker Rolf Haukdal Rolf Haukdal
2018/1785 20180518 18.05.2018 Utgående brev Høring - Søknad om bygging av landbruksveg - gbnr 234/3 - Bernt Olav Reitstøen Sametinget m.fl.
2018/795 20180518 18.05.2018 Saksframlegg/innstilling Søknad om skjenkebevilling - ny bevilling - skjenkested Gammeltunet Hanshus - søker Gammeltunet AS
2018/1475 20180518 18.05.2018 Utgående brev Underretning om utsatt iverksetting av vedtak - Dispensasjon fra KPA - Fradeling av to tomter - gbnr 131/2 -7288 Soknedal STATENS VEGVESEN
2017/2991 20180518 18.05.2018 Utgående brev Forhåndsvarsel om pålegg om retting og ileggelse av tvangsmulkt Ewa Joanna Roguska
2018/1653 20180516 16.05.2018 Utgående brev Melding til tinglysing - sletting av gbnr 400/1 fnr 60 Statens Kartverk
2018/892 20180516 16.05.2018 Utgående brev Innkalling til drøftelsesmøte etter arbeidsmiljølovens § 15-1 *****
2018/1731 20180516 16.05.2018 Inngående brev Næringsinntekt 2015-2016 Regnskap og kontortjenester AS
2018/2085 20180516 16.05.2018 Inngående brev SV: Svar på forespørsel Eiendomsskatt -gbnr 45/90 Heimdal Eiendomsmegling
2018/2099 20180516 16.05.2018 Inngående brev Nabovarsel - som eier av gbnr 45/289 - for tiltak på eiendommen gbnr 45/349 Per Knudsen Arkitektkontor AS
2017/3846 20180516 16.05.2018 Utgående brev Innkalling møte navnekomiteen 25.5.18 Are Oddvar Kroken m.fl.
2016/3828 20180516 16.05.2018 Utgående brev Vedr. søknad om ferdigattest VVA-anlegg Nyheim IKON Arkitekt og Ingeniør AS
2018/1732 20180516 16.05.2018 Inngående brev Midlertidig arbeidsavtale - Prosjektstilling i langvaktturnus - 20,42 % assistent under utdanning som helsefagarbeider - Tiltredelse etter avtale t.o.m. 31.03.19 - Støren Bo- og dagsenter, Forsterket enhet - Marius Heksem Marius Heksem
2018/1690 20180516 16.05.2018 Utgående brev Foreløpig svar - Tegninger - fjøs - gbnr 7/14 - Niels Balstad Niels Arne Balstad
2018/2096 20180516 16.05.2018 Inngående brev Overføring av mottatt søknad om støtte fra næringsfond - Bratland Musikk Regionalforvaltning
2018/2095 20180516 16.05.2018 Inngående brev Søknad om ekstra midler - skoleåret 2018/2019 - Budal Oppvekstsenter Budal Oppvekstsenter
2018/2094 20180516 16.05.2018 Utgående brev Bekreftelse på registrert skjema for egenerklæring om konsesjonsfrihet - gbnr 247/42 Kjersti Busklein
2017/2696 20180516 16.05.2018 Inngående brev Midlertidig arbeidsavtale - 40 % vikariat renhold - Midtre Gauldal rådhus - 010618-310718 - Sahar Omar Sahar Omar
2018/1806 20180516 16.05.2018 Utgående brev Ferdig søknad 8.1 - 9.2.2018 Fylkesmannen i Trøndelag
2018/314 20180516 16.05.2018 Inngående brev Søknad om kommunalt tilskudd til vedlikehold av privat veg - Burusjøveien Veilag Burusjøveien Veilag
2016/414 20180516 16.05.2018 Inngående brev Gjennomført støyvurdering og revidert planmateriale etter innsigelse til reguleringsplan for Småvollan park - Midtre Gauldal - gbnr 45/90 Fylkesmannen i Trøndelag
2018/2093 20180516 16.05.2018 Inngående brev Tilskuddsordning for nyskapende aktivitetsarenaer 2018 Det kongelige kulturdepartement
2018/1808 20180516 16.05.2018 Inngående brev Re: Henvendelse vedrørende mulig ulovlig forurensning - gbnr ***** Stølhaug Eiendom AS
2017/324 20180516 16.05.2018 Inngående brev NAV har delvis overført fedrekvote og gradert fedrekvote - ***** ***** ***** *****
2018/1840 20180516 16.05.2018 Inngående brev Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra fritidsbolig - gbnr 192/13 - 7298 Budalen - Anne Marit Storrø Granbom Broen Rørservice AS
2018/2090 20180516 16.05.2018 Utgående brev Pristilbud - fartshump Støren NCC industry AS avd Asfalt Lia
2018/2098 20180516 16.05.2018 Inngående brev Nabovarsel - som eier av gbnr 45/1/50 - for tiltak på eiendommen gbnr 45/349 Per Knudsen Arkitektkontor AS
2016/1526 20180516 16.05.2018 Utgående brev Vedr. Søknad om midlertidig brukstillatelse på eiendom gbnr 131/3 Janne Beate Wæraas
2018/698 20180516 16.05.2018 Inngående brev Bistand - utsettelse av betaling av eiendomsskatt/omkostninger Lars Rise
2018/1796 20180516 16.05.2018 Inngående brev Kommunens uttalelse : Restaurering og ombygging av driftsbygning Innovasjon Norge
Ingen tilgang 20180516 16.05.2018 Inngående brev Vitnemål - Høgskolen i Sør-Trøndelag - Marthe Stornes Løkken Marthe Stornes Løkken
2017/324 20180516 16.05.2018 Inngående brev Foreldrepenger fødsel fra Folketrygden - korrigert vedtak - ***** ***** ***** *****
2018/1945 20180516 16.05.2018 Inngående brev Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolig - gbnr 117/12 - 7288 Soknedal - Laila Dalborgskogen og Silje Bjørnstad Broen Rørservice AS
2018/960 20180516 16.05.2018 Inngående brev Etterinnsending av dokumentasjon til byggesøknad i sak nr 2018/960 Børø Byggservice AS
2017/3476 20180516 16.05.2018 Inngående brev Ønsker fornyet delegert behandling i sak 2017/3476 Ole Jørgen Kjelden
2018/892 20180516 16.05.2018 Utgående brev Endringsoppsigelse *****
2017/25 20180515 15.05.2018 Inngående brev Fellingsrapport 2017 - elg - Engen/Ravnås Engen/Ravnås vald
2017/25 20180515 15.05.2018 Inngående brev Fellingsrapport 2017 - elg/hjort - Hermo Hermo vald
2018/2084 20180515 15.05.2018 Inngående brev Søknad om fradeling av eiendom - tilleggsareal til gbnr 5/17 - gbnr 5/1 - 7290 Støren - Tor-Odd Bones Tor-Odd Bones
2018/508 20180515 15.05.2018 Inngående brev Tilsagn om OU-midler - Midtre Gauldal kommune - Kurs om konflikthåndtering, vold og trusler Kommunesektorens organisasjon
2018/243 20180515 15.05.2018 Inngående brev Tilsagn om OU-midler - Midtre Gauldal kommune - Ekstern foreleser på tre-dagers ledersamling Kommunesektorens organisasjon
2018/242 20180515 15.05.2018 Inngående brev Tilsagn om OU-midler - Midtre Gauldal kommune - Opplæring i turnusplanlegging, arbeidstidsbestemmelser, ferieloven og overtidsbestemmelser Kommunesektorens organisasjon
2018/1180 20180515 15.05.2018 Inngående brev Kjørebok 2018 - motorferdsel i utmark - Eva Kristin Lilleindset Eva Kristin Lilleindset
2018/58 20180515 15.05.2018 Utgående brev Anledning til å gi uttalelse til klage - Klage på avslag på dispensasjon PS 174/17 - gbnr 130/56 Magnar Vingelen m.fl.
2017/2922 20180515 15.05.2018 Utgående brev Ekstraordinær generalforsamling ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
2018/1836 20180515 15.05.2018 Inngående brev Søknad om stilling Askalu Araya Zigta
2017/2855 20180515 15.05.2018 Utgående brev Tilsvar til arbeidstilsynet - vedrørende pålegg med tilsvarsfrist 15.05.18 Arbeidstilsynet
2018/710 20180515 15.05.2018 Utgående brev Delingsbehandling - Fradeling av tomt til bruk for fritidsbolig i Løkkjvollen hytteområde - gbnr 13/1 - 7290 Støren Håvard Røttum
2018/1616 20180515 15.05.2018 Utgående brev Tilbakemelding - svar på krav om innsyn Sissel Digre
2017/25 20180515 15.05.2018 Inngående brev Fellingsrapport 2017 - elg - Engen Engen vald
2018/1836 20180515 15.05.2018 Inngående brev Søknad om stilling Askalu Araya Zigta
2018/1728 20180515 15.05.2018 Inngående brev Søknad om stilling Askalu Araya Zigta
2018/1417 20180515 15.05.2018 Utgående brev Søknad om bygging av landbruksveg - gbnr 271/2 - Andreas Hovstad Sametinget m.fl.
2018/1747 20180515 15.05.2018 Utgående brev Arbeidsavtale - Stillingsutvidelse - Fast 27,70 % stilling som assistent - Enhet for Pleie og omsorg, p.t. Støren Bo- og dagsenter - Oppstart etter avtale - Annie Fe Broen Annie Fe Broen
2018/1744 20180515 15.05.2018 Utgående brev Arbeidsavtale - Stillingsutvidelse - Fast 29,58 % stilling som assistent - Enhet for Pleie og omsorg, p.t. Støren Bo- og dagsenter - Oppstart etter avtale - Elin Storli Elin Storli
2018/1343 20180515 15.05.2018 Inngående brev Nytt situasjonskart Selbu Byggtre AS
2018/1802 20180515 15.05.2018 Inngående brev Fast stilling - 11,56 % fagarbeider Lysgården verksted og vikariat - 8,44 % fagarbeider Lysgården verksted - Kristin Sagen Kristin Sagen
2018/114 20180515 15.05.2018 Inngående brev Midlertidig arbeidsavtale - ca 40 % vikar - Lysgården verksted - 010418 - 310518 - May Johanne Gylland May Johanne Gylland
2018/2088 20180515 15.05.2018 Inngående brev Midlertidig oppdragsavtale - Besøkshjem - Enhet for pleie og omsorg - Generelle tiltak - fom 220618 - tom 290618 - Kent Gundersen Kent Gundersen
2018/2087 20180515 15.05.2018 Inngående brev Søknad om startlån - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
2018/1753 20180515 15.05.2018 Inngående brev Kart - to målestokker - drift med taubane oa - gbnr 34/1 - Ole Roger Aune Ole Roger Aune
2018/256 20180515 15.05.2018 Inngående brev Gauldal brann og redning IKS - Protokoll fra styremøte 14. mai 2018 Gauldal brann og redning IKS
2018/951 20180515 15.05.2018 Inngående brev Signert møteprotokoll - Årsmøte Revisjon Midt-Norge SA Revisjon Midt-Norge SA
2017/2471 20180515 15.05.2018 Inngående brev Søknad om motorferdsel i utmark og vassdrag - Roger Skjelbakken Roger Skjelbakken
2018/2083 20180515 15.05.2018 Inngående brev Søknad om overføring av ferie 2017 - Kari Merete Aarhaug Stensås Kari Merete Aarhaug Stensås
2018/2046 20180515 15.05.2018 Inngående brev Funksjonshemmedes deltakelse i vårt demokrati - til kommunepolitikere og råd for funksjonshemmede Funksjonshemmedes Fellesorgansasjon Trøndelag
2018/58 20180515 15.05.2018 Utgående brev Korrigert brev - Anledning til å gi uttalelse til klage - Klage på avslag på dispensasjon PS 174/17 - gbnr 130/56 Magnar Vingelen m.fl.
2017/2818 20180515 15.05.2018 Inngående brev Refusjonskrav gjesteelev - Rennebu barne- og ungdomsskole vår 2018 - ***** ***** ***** *****
2018/1807 20180515 15.05.2018 Inngående brev Innspill - skrivemåte/nummerering - Kjørkvollveien Ole-Jørgen Sommerseth
2018/2085 20180515 15.05.2018 Inngående brev Utestående eiendomsskatt - Spjeldbakkan 4 - vår ref. 3-0320/15 Heimdal Eiendomsmegling
2018/946 20180515 15.05.2018 Inngående brev Autorisasjonskurs i plantevern - Øya videregående skole - 200418 Fylkesmannen i Trøndelag
2017/3846 20180515 15.05.2018 Utgående brev Forespørsel navnesak For-, Talsnes og Vagnild Statens Kartverk
2016/2924 20180515 15.05.2018 Inngående brev Tegninger garasje Rafal Wojtowich
2018/605 20180515 15.05.2018 Utgående brev Oppsigelse av kommunal bolig - ***** ***** ***** ***** ***** *****
2017/1577 20180515 15.05.2018 Utgående brev Refusjon gjesteelev - skoleåret 2017/2018 - ***** ***** ***** ***** Selbu kommune, sektor Oppvekst
2018/1343 20180515 15.05.2018 Utgående brev Vedr. deres byggesak på eiendom gbnr 179/6 Ola Tovmo
2017/2088 20180515 15.05.2018 Utgående brev Refusjon gjesteelev skoleåret 2017/2018 - ***** ***** ***** ***** ***** Selbu kommune, sektor Oppvekst
2018/42 20180515 15.05.2018 Utgående brev Arbeidsavtale - 100% vikariat adjunkt - 01.08.2018 - 31.07.2019 ved Soknedal skole - Marthe Stornes Løkken Marthe Stornes Løkken
2018/1686 20180514 14.05.2018 Utgående brev Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede - ***** ***** *****
2018/58 20180514 14.05.2018 Utgående brev Foreløpig svar - Klage på avslag på dispensasjon - gbnr 130/56 BJERKAN STAV ADVOKATFIRMA AS
2018/2038 20180514 14.05.2018 Inngående brev Midlertidig arbeidsavtale - ferievikar innenfor perioden uke 35 - 32 - sommeren 2018 - Enhet for pleie og omsorg - Oda Pernille Staverløkk Kristensen Oda Pernille Staverløkk Kristensen
2018/2037 20180514 14.05.2018 Inngående brev Søknad om kommunal bolig - ***** ***** *****
2018/215 20180514 14.05.2018 Inngående brev Vedrørende søknad om deltakelse i kommunalt skadefellingslag Gisle Andre Berdal
2016/2120 20180514 14.05.2018 Inngående brev Innsigelse - Reguleringsplan for Soknes barnehage og boligområde Odd Roar Græsli
2018/2007 20180514 14.05.2018 Utgående brev Trafikksikkerhet: Etablering av fartshumper i boligfelt Støren - Soknesmoen Soknesmoen Velforening v/ Vibeke Glad
2018/2008 20180514 14.05.2018 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - tilbygg til seterbu - gbnr 270/3 - Nyhaugen, Bjørgen, 7387 Singsås - tiltakshaver Rolf Kleven Rolf Kleven
2018/2007 20180514 14.05.2018 Utgående brev Trafikksikkerhet: Etablering av fartshumper i boligfelt Støren - Lokasjon Spjelddalen Spjelddalen Velforening v/ Herman Engen
2018/2007 20180514 14.05.2018 Utgående brev Trafikksikkerhet: Etablering av fartshumper i boligfelt Støren - Småplassan Småplassan Velforening v/ Jon Kr. Haukdal
2018/1949 20180514 14.05.2018 Utgående brev Ledig kommunal bolig - Singsås - Interessert? *****
2018/861 20180514 14.05.2018 Saksframlegg/innstilling Dispensasjonsbehandling - søknad om kjøp av tilleggsareal til gbnr 2/7 - Svartøya, 7290 Støren
2018/1628 20180514 14.05.2018 Inngående brev Søknad om stilling Kamilla Edyta Wojtowicz-Durnas
2018/1648 20180514 14.05.2018 Inngående brev Søknad om stilling Unni Olsø
2018/1648 20180514 14.05.2018 Inngående brev Søknad om stilling Eirin Haugen
2017/2884 20180514 14.05.2018 Utgående brev Byggesaksbehandling - Godkjent søknad om oppføring av fritidsbolig og anneks - gbnr 112/15 - Oddvar Sunnset Oddvar Sunnset
2018/1628 20180514 14.05.2018 Inngående brev Søknad om stilling Julie Sandø Wik
2018/21 20180514 14.05.2018 Utgående brev Referat fra drøftingsmøte vedrørende forhåndsvarsel om oppsigelse - ***** ***** *****
2018/739 20180514 14.05.2018 Saksframlegg/innstilling Dispensasjonsbehandling - Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - tilbygg hytte - gbnr 3/72
2018/224 20180514 14.05.2018 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak - oppføring av 8(10)-mannsbolig - del av gbnr 45/14 - 7290 Støren - tiltakshaver Midtre Gauldal kommune - Eiendom og kommunalteknikk Togin AS
2018/2044 20180514 14.05.2018 Inngående brev Søknad om kommunal bolig - ***** ***** *****
2018/368 20180514 14.05.2018 Inngående brev Bemerkning til dispensasjon - Norsk Kylling Norges Handicapforbund Trøndelag
2018/2043 20180514 14.05.2018 Inngående brev Oppsigelse av stilling som sykepleier - Vladilena Hyvärinen Vladilena Hyvärinen
2018/432 20180514 14.05.2018 Inngående brev Mottar ikke stillingen - Korrigert arbeidsavtale - Fast 77,35 % stilling spesialsykepleier - Enhet for pleie og omsorg, p.t. Støren bo- og dagsenter - Tiltredelse etter avtale - Eli Figenschow Eli Figenschow
2018/2041 20180514 14.05.2018 Inngående brev Midlertidig arbeidsavtale med pensjonistavlønning - 50 % helsefagarbeider - Enhet for pleie og omsorg pt Soknedal bo- og dagsenter - fom 010818 - tom 311218 - Anne Marie Wike Anne Marie Wike
2018/1744 20180514 14.05.2018 Inngående brev Arbeidsavtale - Stillingsutvidelse - Fast 29,58 % stilling som assistent - Enhet for pleie og omsorg - p.t. Støren bo- og dagsenter - Oppstart etter avtale - Elin Storli Elin Storli
2018/2040 20180514 14.05.2018 Inngående brev Korrigert arbeidsavtale - ferievikar innenfor perioden uke 25 - 32 - sommeren 2018 - Enhet for pleie og omsorg - Elin Midthjell Elin Midthjell
2018/710 20180514 14.05.2018 Inngående brev Fradeling av grunneiendom - gbnr 13/1 - hva er status på saken? Bjørn Roger Tangstad
2018/1747 20180514 14.05.2018 Inngående brev Arbeidsavtale - Stillingsutvidelse - Fast 27,70 % stilling som assistent - Enhet for pleie og omsorg - p.t. Støren Bo- og dagsenter - Oppstart etter avtale - Annie Fe Broen Annie Fe Broen
2018/2031 20180514 14.05.2018 Inngående brev Midlertidig arbeidsavtale - 100 % sommerhjelp - Eiendom og kommunalteknikk - 010618 310818 - Edd Robert Stenbro Edd Robert Stenbro
2018/2021 20180514 14.05.2018 Inngående brev Melding om bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt - uthus til hytte - gbnr 260/25 - 7387 Singsås - eier Ingeborg Irene Morseth Ingeborg Irene Morseth
2018/1753 20180514 14.05.2018 Inngående brev Forhåndsgodkjenning av tilskudd til drift med taubane oa - gbnr 34/1 - Ole Roger Aune Ole Roger Aune
2018/58 20180514 14.05.2018 Inngående brev Begjæring om omgjøring av Fylkesmannens vedtak og anmodning om ratihabisjon av dispensasjonsvedtak - Midtre Gauldal 130/56 Fylkesmannen i Trøndelag
2018/2022 20180514 14.05.2018 Inngående brev Søknad om overføring av ferie 2017 - Brit Dragåshaug Brit Dragåshaug
2018/2020 20180514 14.05.2018 Inngående brev Krav om dekning av sakskostnader etter klage på skatteseddel for 2017 og forvaltningstakst 2017 - Kjelstad trelast AS avd Støren Deloitte advokatfirma AS
2018/1808 20180514 14.05.2018 Utgående brev Henvendelse vedrørende mulig ulovlig forurensning - gbnr 45/333 STØLHAUG EIENDOM AS
2017/354 20180514 14.05.2018 Inngående brev Søknad om midlertidig brukstillatelse - gbnr 76/1 - Ann Kristin Solberg Byggspesialisten AS
2018/1954 20180514 14.05.2018 Utgående brev Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede - ***** ***** ***** *****
2018/1615 20180514 14.05.2018 Utgående brev Foreløpig svar - Vedr. søknad om tillatelse til oppføring av tilbygg bolig - gbnr 224/30 - 7387 Singsås - tiltakshaver Martin Winsnes MALUM BYGG AS
2018/853 20180514 14.05.2018 Utgående brev Oppløsning av eierseksjonssameie gnr 45 bnr 325, Staurvin 3 Støren Pretor Advokat AS
2018/2010 20180511 11.05.2018 Inngående brev Bosetting av flyktninger - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
2018/1932 20180511 11.05.2018 Inngående brev Søknad om deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning - fradeling av grunneiendom - gbnr 117/2 - Rekvirent Arne Holte Arne Holte
2018/1927 20180511 11.05.2018 Utgående brev Svar på tilbud om jobbsøkerkurs for minoritetsspråklige Vekst Melhus m.fl.
2018/1614 20180511 11.05.2018 Utgående brev Foreløpig svar - Søknad om tillatelse til tiltak - tilbygg, garasje/soverom - gbnr 84/2 - 7288 Soknedal - tiltakshaver Stein Are Dragset IDEHUS REFSETH BYGG AS
2017/502 20180511 11.05.2018 Inngående brev Søknad om ferdigattest - piperehabilitering - gbnr 44/29 Åge Vinsnesbakk
2018/1946 20180511 11.05.2018 Inngående brev Høringsbrev - Forslag til endring i byggesaksforskriften (SAK10) Kommunal- og moderniseringsdepartement
2018/1944 20180511 11.05.2018 Inngående brev Orientering om utvalgte kulturlandskap - Seterdalene i Budalen - 2018 Fylkesmannen i Trøndelag
2018/413 20180511 11.05.2018 Inngående brev Påminnelse - innsendelse av refusjonskrav - ***** ***** NAV Tiltak Trøndelag
2018/1937 20180511 11.05.2018 Inngående brev Tilskudd til opplæring av barn og unge som søker om opphold i Norge - kunngjøringsbrev for våren 2018 Fylkesmannen i Trøndelag
2018/1368 20180511 11.05.2018 Inngående brev Vedtak om tvangsmulkt - egenmeldt sykefravær 1.kvartal 2018 Statistisk Sentralbyrå
2018/1968 20180511 11.05.2018 Inngående brev Klage på vedtak - Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for Langvatnet - fradeling av bygsla tomt gbnr 3/1/11 - Knut Gunnar Frøseth Knut Gunnar Frøseth
2018/1962 20180511 11.05.2018 Inngående brev Tilsagn om tilskudd - trua naturtyper - 2018 - Slåttemark - Slått av miljøareal i Slåtteløkken Blåora - Are Oddvar Kroken Fylkesmannen i Trøndelag
2018/1686 20180511 11.05.2018 Inngående brev Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede - ***** ***** *****
2018/1954 20180511 11.05.2018 Inngående brev Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede - ***** ***** ***** *****
2018/1951 20180511 11.05.2018 Utgående brev Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom - gbnr 224/1 og 300/4 - Øydis Engelien Osøien Øydis Engelien Osøien
2018/1950 20180511 11.05.2018 Inngående brev Nabovarsel - Oppføring av barnehage med tilhørende utomhusarbeider - gbnr 47/13 - Midtre Gauldal kommune Bane Nor
2018/1948 20180511 11.05.2018 Inngående brev Søknad om tillatelse til tiltak - oppføring av tilbygg til bolig - gbnr 84/16 - Nyheim, 7288 Soknedal - tiltakshaver Even A. Fossum Even A. Fossum
2017/3822 20180511 11.05.2018 Inngående brev Påminnelse - innsendelse av refusjonskrav - ***** ***** ***** NAV Tiltak Trøndelag
2018/1897 20180511 11.05.2018 Utgående brev Foreløpig svar - søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen for Frøset boligfelt - tilbygg til garasje Bent Bordal
2017/2486 20180511 11.05.2018 Utgående brev Oppsigelse av kommunal bolig - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
2018/183 20180511 11.05.2018 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale - tilkallingsvikar - 16.03.2018 - 31.07.2018 - Singsås barnehage - Elin Malum Elin Malum
2018/183 20180511 11.05.2018 Utgående brev Midlertidig arbeidsavtale - tilkallingsvikar - 23.02.2018 - 31.07.2018 - Singsås Barnehage - Marthe Malum Marthe Malum
2018/955 20180511 11.05.2018 Saksframlegg/innstilling Bakvakt legevaktsordning - sommeren 2018
2018/1601 20180511 11.05.2018 Utgående brev Matrikkelbrev gbnr 179/6 Ola Tovmo
2017/2508 20180511 11.05.2018 Inngående brev Faktura - kartlegging av innmark på Rønningen Kari Mette Busklein
2018/1947 20180511 11.05.2018 Inngående brev Søknad om rammetillatelse - riving av deler av bygg - gbnr 84/16 - Nyheim, 7288 Soknedal - tiltakshaver Even A. Fossum Even A. Fossum
2018/482 20180511 11.05.2018 Utgående brev Byggesaksbehandling - Godkjent søknad om tilbygg til bolig - gbnr 82/22 - 7288 Soknedal - tiltakshavere Bente Bjørset Berggren og Per Morten Berggren Per Morten Berggren
2018/1539 20180511 11.05.2018 Utgående brev Byggesaksbehandling - Godkjent søknad om tilbygg hytte - gbnr 267/16 - Fjelly, Nyådalen - 7387 Singsås - tiltakshaver Christian Mathisen Christian Mathisen
2018/1764 20180511 11.05.2018 Utgående brev Svar på søknad om fritak - gbnr 45/301/1 - Henry Einar Johansen dødsbo Rita Løhre
2017/3598 20180511 11.05.2018 Inngående brev Melding om endring av ansvarsretter NORCONSULT AS
2018/486 20180511 11.05.2018 Utgående brev Tinglysing av eierseksjonering gnr 81 bnr 65, Midtre Gauldal kommune Kartverket Tinglysing
2018/653 20180511 11.05.2018 Inngående brev Nytt utkast VA-plan IKON AS v/Marius Iversen
2018/1931 20180509 09.05.2018 Inngående brev Innkalling til generalforsamling i Kommunekraft AS den 24. mai 2018 Kommunekraft AS
2018/1930 20180509 09.05.2018 Inngående brev Høring om forslag til en ny bestemmelse i personopplysningsloven om adgang til utveksling av personopplysninger for å bekjempe arbeidslivskriminalitet Det Kongelig justis- og beredskapsdepartement
2018/1929 20180509 09.05.2018 Inngående brev Søknad om fritak fra slamgebyr for gbnr 79/9 - Nils Gynnild Lise Knudsen Gynnild
2018/1928 20180509 09.05.2018 Inngående brev Tiltak for en mer åpen kommune - anbefalinger fra pressens offentlighetsutvalg Pressens offentlighetsutvalg
2016/3862 20180509 09.05.2018 Inngående brev Ang. innsigelse landbruk reguleringsplan Olaplassen Furukollen Fylkesmannen i Trøndelag
2018/1927 20180509 09.05.2018 Utgående brev Tilbud jobbsøkerkurs minoritetsspråklige Midtre Gauldal Midtre Gauldal ASVO
2018/1894 20180509 09.05.2018 Inngående brev Sjekkliste/referat for forhåndskonferanse i byggesaker - gbnr 408/1/46 Turid Singsaas og Gunnar Hansen
2018/1478 20180509 09.05.2018 Inngående brev Tilleggsopplysninger/ettersendelse av revidert tegning - oppføring av hytte og anneks - gbnr 112/10 - 7288 Soknedal - tiltakshavere Gunvor S og Bård W Alexandersen Sande hus og hytter AS
2018/1655 20180509 09.05.2018 Utgående brev Oppgjørsskjema - Kjøp av Forsetlia - gbnr 270/21 i Midtre Gauldal Trondheim aktiv eiendomsmegling AS
2018/1877 20180509 09.05.2018 Inngående brev Klage på gebyr - oppføring av båtnaust - gbnr 214/1 - Burusjø, Kotsøy - tiltakshaver Trygve Reppe Trygve Reppe
2018/1876 20180509 09.05.2018 Utgående brev Besiktigelse av næringseiendom ved gbnr 1/4 i Midtre Gauldal kommune v/ AF-gruppen Norge AS AF GRUPPEN NORGE AS
2017/3855 20180509 09.05.2018 Inngående brev Referat fra dialogmøte - 030518 - ***** ***** ***** NAV
2017/2034 20180509 09.05.2018 Inngående brev Saldo/utbetalingskort - journalnr 17/300662 Fylkesmannen i Trøndelag
2018/1804 20180509 09.05.2018 Utgående brev Besiktigelse av næringseiendom ved gbnr 82/1 i Midtre Gauldal kommune v/ Statens Vegvesen STATENS VEGVESEN
2018/327 20180509 09.05.2018 Utgående brev Rapport alkoholomsetning 2017 - Midttun kafe og pub - Tilbakemelding Midttun kafe og pub
2018/1863 20180509 09.05.2018 Inngående brev Kunngjøring av midlertidig tilskuddsordning til romanifolket/taterne Kommunal- og moderniseringsdepartement
Versjon:5.2.2.1