1 Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - fradeling av hyttetomt - gbnr 157/2