1 Søknad om midlertidig dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - utvidet driftsområde til Solberg steinbrudd - gbnr 130/1