1 Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for byggelinje Prestteigen - oppføring av ladestasjon for el-bil - gbnr 45/275
2 Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for byggelinje Prestteigen - oppføring av ladestasjon for el-bil - gbnr 45/275
3 Følgebrev - søknad om tillatelse til tiltak
4 Nabovarsling
5 Situasjonskart
6 Tegninger
7 Uttalelse - vedr dispensasjon Prestteigen - gbnr 45/275 - Midtre Gauldal kommune
8 Svar - Intert høringsbrev vedr. ny ladestasjon for el-bil
9 Uttalelse til søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for byggelinje Prestteigen - oppføring av ladestasjon for el-bil
10 Uttalelse - dispensasjon fra reguleringsplan og kommunedelplan - oppføring av ladestasjon for el-bil - Midtre Gauldal 45/275
11 Svar - Høringsbrev: Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for byggegrense Prestteigen - oppføring av ladestasjon for el-bil