1 Dispensasjonsbehandling - Takvinkel med 5 graders heldning og sammenslåing av eiendommer - gbnr 3/289 og 3/290 Åpne dokument
2 Situasjonsplan Åpne dokument
3 Tegninger Åpne dokument
4 Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan - Områderegulering fortetting Frøset felt B og B1 - oppføring av 3 stk 4-mannsboliger - gbnr 3/289 og 3/290 - søker Aune transport AS Åpne dokument