1 Dispensasjonsbehandling - Bygging av sti/veg - fra kommuneplanens arealdel - gbnr 215/24
2 Situasjonskart
3 Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og arealformålet LNF - sone 1 - bygging av sti/veg - gbnr 215/24 - Turid og Jarle Fissum
4 Utskrift av sak 1/1937 - jordskifte over Burusjø sameie