1 Høring - Forslag til lov om endring av lov om konsesjon, lov om jord og lov om odelsretten og åsetesretten Åpne dokument
2 Høringsnotat 21 juni2016(1) Åpne dokument