1 Forhåndsvurdering - Forespørsel om detaljregulering for næringsområde på Kotsøy - gbnr 277/25 Åpne dokument
2 Skisse forprosjekt Åpne dokument
3 Situasjonsplan Åpne dokument
4 Søknad om dispensasjon fra arealplan - omdisponering av tomt fra bolig til næringsformål - gbnr 277/25 - Troøien Søndre, Kotsøy - søker Knut Øyan Åpne dokument