1 Dispensasjonsbehandling- fra kommuneplanens arealdel – fradeling av tomt til fritidsbebyggelse - gbnr 257/7
2 Kart
3 Søknad om dispensasjon fra kommuneplan sone 1 - fradeling av tomt til fritidsbebyggelse - gbnr 257/7 - Helge Engen
4 Kjøpekontrakt
5 Situasjonskart 2
6 Begrunnelse