1 Dispensasjonsbehandling - fra reguleringsplan Frøset nord - erverve tilleggstomt - gbnr 3/148
2 Kartutsnitt
3 Situasjonskart
4 Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan Frøset nord - Tilleggstomt til gbnr 3/164
5 Vedr erverv av tilleggstomt for gbnr 3/164 - Glenna 3