1 dispensasjonsbehandling - fra reguleringsplan Svartfjelllia hytteområde - oppføring av hytte - gbnr 22/1
2 Reguleringsplankart
3 Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for Svartfjelllia hytteområde - oppføring av hytte - gbnr 22/1 - Johnny Jørgen Aunøien