1 Dispensasjonsbehandling - dispensasjon fra reguleringsplan Stortjønna hytteområde - oppføring av hytte - gbnr 22/22
2 Tegninger
3 Situasjonskart
4 Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av hytte - parsell av gbnr 22/1- Ove Aunøien