1 Klagebehandling - vedtak om retting/tilbakeføring av opparbeidet dam på eiendommen gbnr 173/3 og ileggelse av tvangsmulkt Åpne dokument
2 Klage fra Marit Hellvang - subsidiært anmodning om dispensasjon Åpne dokument
3 Foreløpig klage - ulovlighetsoppfølging - opparbeidet dam - gbnr 173/3/2 Åpne dokument
4 Opparbeidet dam ved festetomt gbnr 173/3/2 - uten grunneiers samtykke Åpne dokument
5 Situasjonskart Åpne dokument
6 Oversiktskart Åpne dokument
7 Forhåndsvarsel om mulig pålegg om retting og ileggelse av tvangsmulkt jmf pbl §§ 32-2, 32-3 og 32-5 Åpne dokument
8 Begrunnelse og historikk mht vannansamling - gbnr 173/3/2 Åpne dokument
9 Rapport fra befaring Åpne dokument
10 Pålegg om retting og ileggelse av tvangsmulkt etter pbl §§ 32-3 og 32-5 Åpne dokument