1 1648_2016003_Rp_Mooyaost_2gangsbehandling_merknader_SLUTTVEDTAK Åpne dokument
2 5027_2016003_Rp_Mooyaost_bestemmsler_12032018 Åpne dokument
3 Planbeskrivelse Moøya Øst [MHI141117] Åpne dokument
4 Rp_Moøya_Øst [MHI141117] Åpne dokument
5 Høringssvar ang saksnr 2016/4166 Reguleringsplanen 16482016003 Moøya øst Åpne dokument
6 Midtre Gauldal kommune - uttalelse til offentlig ettersyn av reguleringsplan for Moøya øst - innsigelse Åpne dokument
7 Svar på Høringsbrev - Reguleringsplanen 16482016003 Moøya øst Åpne dokument
8 Uttalelse fra Støren treindustri Åpne dokument
9 Særutskrift - 1648_2016003_Rp_Mooyaost_prinsippavklaring Åpne dokument