1 Svar på brev om ulovlig beiting av tamrein Åpne dokument