1 Dispensasjonsbehandling - Etablering av skredsikringstiltak - gbnr 4011/29 - Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel Åpne dokument
2 Bane NOR søker om dispensasjon fra kommunedelplanen - Skredsikringstiltak Hagamælen, Midtre Gauldal kommune Åpne dokument
3 Kvasshyllan naturreservat - dispensasjon til rassikring - Bane Nor SF Åpne dokument