1 Høring – forslag til ny lov om tros- og livssynssamfunn (trossamfunnsloven)
2 Høringsinstanser
3 Høringsnotat
4 Spørsmål høring