1 Dispensasjonsbehandling - Masseoppfylling - gnr/bnr 135/1 - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel Åpne dokument
2 Søknad om dispensasjon fra reguleringskrav for massefylling ved Soknedal travbane Åpne dokument
3 Erklæring fra Gamle Kongeveg veilag Åpne dokument
4 Kartutsnitt Åpne dokument
5 Kartutsnitt - målestokk 1:10000 Åpne dokument
6 Kartutsnitt - påført sted for tunnelinnslag samt travbanen Åpne dokument