1 Dispensasjonsbehandling - Masseoppfylling - gnr/bnr 135/1 - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel
2 Søknad om dispensasjon fra reguleringskrav for massefylling ved Soknedal travbane
3 Erklæring fra Gamle Kongeveg veilag
4 Kartutsnitt
5 Kartutsnitt - målestokk 1:10000
6 Kartutsnitt - påført sted for tunnelinnslag samt travbanen