1 Klagebehandling - Klage på delegert vedtak NPF 678/17 - gbnr 34/47 Åpne dokument
2 Søknad om deling av grunneiendom - gbnr 34/3 Åpne dokument
3 Kart Åpne dokument
4 Tilleggsopplysninger Åpne dokument
5 Søknad om deling av grunneiendom - gbnr 34/3 - søker: Arne Grådal Åpne dokument
6 Klage vedr tinglysing vei/vannvei Åpne dokument
7 klage-aunvollan Åpne dokument
8 Klage på vilkår i delingstillatelse - søknad om deling av grunneiendom – gbnr 34/3 Åpne dokument
9 Søknad om tillatelse til tiltak - oppføring av fritidsbolig - Aunvollan, gbnr 34/47 Åpne dokument
10 Opplysninger om tiltakets ytre rammer og bygningsspesifikasjoner Åpne dokument
11 Gjenpart av-/Kvittering for nabovarsel Åpne dokument
12 Situasjonskart Åpne dokument
13 Tegninger Åpne dokument
14 Søknad om ansvarsrett - Olav Bjerke Åpne dokument
15 Dokumentasjon av kvalifikasjoner ansvarsrett - Olav Bjerke Åpne dokument
16 Henviser til mottatt nabovarsel om bygging av hytte på gbnr 34/47 - klage, innvendinger Åpne dokument
17 Nabomerknad/klage vedrørende søknad om tillatelse til tiltak på eiendommen gbnr 34/47, oppføring av hytte Åpne dokument
18 Foreløpig melding - fritidsbolig på eiendommen gbnr 34/47. Åpne dokument
19 Byggesak, anneks på eiendommen gbnr 34/47 Åpne dokument
20 Tegninger Åpne dokument
21 Foreløpig melding - anneks på eiendommen gbnr 34/47 Åpne dokument
22 Byggesak - anneks på eiendommen gbnr 34/47 Åpne dokument
23 Søknad om tillatelse til tiltak - oppføring anneks på fritidseiendommen gbnr 34/47 på Aunvollan. Tiltakshaver: Olav Bjerke Åpne dokument
24 Klage på delegert vedtak - Søknad om tillatelse til tiltak - oppføring av anneks - Aunvollan, gbnr 34/47 - tiltakshaver Olav Bjerke Åpne dokument
25 Særutskrift - Klagebehandling - klage fra Advokatkontor Nordenfjeldske på delegert vedtak sak 3/14 - Oppføring av anneks på fritidseiendommen 34/47 Åpne dokument
26 Oversendelse av vedtak - Presisering vedrørende saksgang - Klage på delegert vedtak 3/14 - oppføring av anneks på eiendommen 34/47 Åpne dokument
27 Klagebehandling - oppføring av anneks - Aunvollan - Midtre Gauldal 34/47 - kommunens vedtak oppheves Åpne dokument
28 Fornyet behandling av byggesak - ny byggesøknad Åpne dokument
29 Klage på igangsatt tiltak Gnr-Bnr 34-47 Midtre Gauldal kommune Åpne dokument
30 Følgemail - Til saks nr. 2016/7773 gbr. 34/47 - Klage på igangsatt byggetiltak Åpne dokument
31 Opprinnelig byggesøknad 34-47 Olav Bjerke Åpne dokument
32 Foreløpig svar - Klage på tiltak gnr/bnr 34/47 Anneks Olav Bjerke Åpne dokument
33 Varsel om tilsyn - gbnr 34/47 Åpne dokument
34 Befaringsrapport Åpne dokument
35 STOPPORDRE, forhåndsvarsel om pålegg om retting, og forhåndsvarsel om ileggelse av tvangsmulkt Åpne dokument
36 Vedrørende eiendommen gbnr 34/47 - Byggesak - Olav Ivar Bjerke Åpne dokument
37 Søknad om tillatelse til tiltak - Oppføring av anneks - gbnr 34/47 - Aunevollan, 7295 Rognes - tiltakshaver Olav Bjerke Åpne dokument
38 Opplysninger om tiltakets ytre rammer og bygningsspesifikasjon Åpne dokument
39 Opplysninger gitt i-/ kvittering for nabovarsel Åpne dokument
40 Situasjonsplan Åpne dokument
41 Søknad om personlig ansvarsrett som selvbygger Åpne dokument
42 Tegninger Åpne dokument
43 Byggesaksbehandling - Godkjent søknad om oppføring av anneks - gbnr 34/47 - Aunevollan - Tiltakshaver Olav Bjerke Åpne dokument
44 Klage på delegert vedtak - 678/17 - Godkjent søknad om oppføring av anneks - gbnr 34/47 - Aunevollan - Tiltakshaver Olav Bjerke Åpne dokument