1 Klagebehandling - Klage på delegert vedtak NPF 678/17 - gbnr 34/47
2 Dokumentet er tilgangsbeskyttet
3 Dokumentet er tilgangsbeskyttet
4 Dokumentet er tilgangsbeskyttet
5 Søknad om deling av grunneiendom - gbnr 34/3 - søker: Arne Grådal
6 Klage vedr tinglysing vei/vannvei
7 klage-aunvollan
8 Klage på vilkår i delingstillatelse - søknad om deling av grunneiendom – gbnr 34/3
9 Søknad om tillatelse til tiltak - oppføring av fritidsbolig - Aunvollan, gbnr 34/47
10 Opplysninger om tiltakets ytre rammer og bygningsspesifikasjoner
11 Gjenpart av-/Kvittering for nabovarsel
12 Situasjonskart
13 Tegninger
14 Søknad om ansvarsrett - Olav Bjerke
15 Dokumentasjon av kvalifikasjoner ansvarsrett - Olav Bjerke
16 Henviser til mottatt nabovarsel om bygging av hytte på gbnr 34/47 - klage, innvendinger
17 Nabomerknad/klage vedrørende søknad om tillatelse til tiltak på eiendommen gbnr 34/47, oppføring av hytte
18 Foreløpig melding - fritidsbolig på eiendommen gbnr 34/47.
19 Byggesak, anneks på eiendommen gbnr 34/47
20 Tegninger
21 Foreløpig melding - anneks på eiendommen gbnr 34/47
22 Byggesak - anneks på eiendommen gbnr 34/47
23 Søknad om tillatelse til tiltak - oppføring anneks på fritidseiendommen gbnr 34/47 på Aunvollan. Tiltakshaver: Olav Bjerke
24 Klage på delegert vedtak - Søknad om tillatelse til tiltak - oppføring av anneks - Aunvollan, gbnr 34/47 - tiltakshaver Olav Bjerke
25 Særutskrift - Klagebehandling - klage fra Advokatkontor Nordenfjeldske på delegert vedtak sak 3/14 - Oppføring av anneks på fritidseiendommen 34/47
26 Oversendelse av vedtak - Presisering vedrørende saksgang - Klage på delegert vedtak 3/14 - oppføring av anneks på eiendommen 34/47
27 Klagebehandling - oppføring av anneks - Aunvollan - Midtre Gauldal 34/47 - kommunens vedtak oppheves
28 Fornyet behandling av byggesak - ny byggesøknad
29 Klage på igangsatt tiltak Gnr-Bnr 34-47 Midtre Gauldal kommune
30 Følgemail - Til saks nr. 2016/7773 gbr. 34/47 - Klage på igangsatt byggetiltak
31 Opprinnelig byggesøknad 34-47 Olav Bjerke
32 Foreløpig svar - Klage på tiltak gnr/bnr 34/47 Anneks Olav Bjerke
33 Varsel om tilsyn - gbnr 34/47
34 Befaringsrapport
35 STOPPORDRE, forhåndsvarsel om pålegg om retting, og forhåndsvarsel om ileggelse av tvangsmulkt
36 Vedrørende eiendommen gbnr 34/47 - Byggesak - Olav Ivar Bjerke
37 Søknad om tillatelse til tiltak - Oppføring av anneks - gbnr 34/47 - Aunevollan, 7295 Rognes - tiltakshaver Olav Bjerke
38 Opplysninger om tiltakets ytre rammer og bygningsspesifikasjon
39 Opplysninger gitt i-/ kvittering for nabovarsel
40 Situasjonsplan
41 Søknad om personlig ansvarsrett som selvbygger
42 Tegninger
43 Byggesaksbehandling - Godkjent søknad om oppføring av anneks - gbnr 34/47 - Aunevollan - Tiltakshaver Olav Bjerke
44 Klage på delegert vedtak - 678/17 - Godkjent søknad om oppføring av anneks - gbnr 34/47 - Aunevollan - Tiltakshaver Olav Bjerke