1 Fornyet dispensasjonsbehandling - Endring av arealformål for gbnr 130/56 - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel
2 Særutskrift Dispensasjonsbehandling - fra kommuneplanens arealdel - endring av arealformål - gbnr 130/56
3 Særutskrift Klagebehandling - Klage på vedtak PS 9/17 - Klage fra berørte beboere med eiendommer i Bakkhåggåin boligfelt - gbnr 130/56
4 Klage - vedtak om tilbygg på eksisterende garasje som skal brukes til lager og treforedling innen byggmestervirksomhet - Bakkhåggåin boligfelt - Midtre Gauldal 130/56