1 Klagebehandling - Klage over avslag på søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - gbnr 130/56 Åpne dokument
2 Klage over avslag på søknad om dispensasjon for oppføring av tilbygg til garasje - gbnr 130/56 Åpne dokument
3 Bilag nr 1 - Begjæring om omgjøring av vedtak Åpne dokument
4 Bilag nr 2 - Mailkorrespondanse Åpne dokument
5 Begjæring om omgjøring av Fylkesmannens vedtak og anmodning om ratihabisjon av dispensasjonsvedtak Åpne dokument
6 Foreløpig svar - Klage på avslag på dispensasjon - gbnr 130/56 Åpne dokument
7 Anledning til å gi uttalelse til klage - Klage på avslag på dispensasjon PS 174/17 - gbnr 130/56 Åpne dokument
8 Fornyet dispensasjonsvedtak - Endring av arealformål for gbnr 130/56 - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel Åpne dokument
9 Korrigert brev - Anledning til å gi uttalelse til klage - Klage på avslag på dispensasjon PS 174/17 - gbnr 130/56 Åpne dokument
10 Søknad om dispensasjon - fradeling av tomt til boligformål - gbnr 130/3 - søker: Ola Østhus Åpne dokument
11 Søknad om tillatelse til tiltak - fradeling av tomt til boligformål - gbnr 130/3, 7288 Soknedal - tiltakshaver Ola Østhus Åpne dokument
12 Ad brev av 17.01.2019: Klage over avslag på søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - endring av arealformål - gbnr 130/56 - Jardar Helland - nye saksopplysninger - kommentarer fra BBB Åpne dokument
13 Vedr byggesak gbnr 130/56 - Jardar Helland Åpne dokument