1 Dispensasjonsbehandling - søknad om dispensasjon fra kommunedelplan Støren - rassikringstiltak - gbnr 45/301 Åpne dokument
2 Situasjonsplan Åpne dokument
3 Dispensasjonssøknad for G. nr/ B. nr 45/301 Spjelddalen Støren Åpne dokument
4 Geoteknisk vurdering av skråning bak bolighus i Spjelddalen Åpne dokument
5 Uttalelse fra NVE t il høring ang. søknad om dispensasjon fra kommunedelplan Støren - GBnr 45/301 med flere, rassikringstiltak - Midtre Gauldal kommune Åpne dokument