1 Dispensasjonsbehandling - søknad om dispensasjon fra Slettet hyttefelt for plassering av fritidsbolig i kontakt med hensynssone for grønnstruktur - gbnr 49/40 Åpne dokument
2 Søknad om dispensasjon fra reguleringsbestemmelser for plassering av fritidsbolig i kontakt med hensynssone for grønnstruktur - gbnr 49/2 - tomt nr 2 - Slette hyttefelt - Håvard Børø og Silje Kant Bjørnli Åpne dokument
3 Vedlegg D - Situasjonsplan faktiskplassering - RevA 19.02.19 Åpne dokument
4 Kommentar til nabovarsel i forbindelse med dispensasjonssøknad - gbnr 49/38 Åpne dokument