1 Planbehandling - detaljregulering E6 Ulsberg - Vindåsliene, østlig trasé - planID 50272018001 - merknadsbehandling og sluttvedtak Åpne dokument
2 Planbeskrivelse Åpne dokument
3 Planbestemmelser Åpne dokument
4 Plankart Åpne dokument
5 Særutskrift 5027_2018001_Rp_E6_Ulsberg_Vindåsliene_1gangsbehandling Åpne dokument
6 Merknadsbehandling etter offentlig ettersyn Åpne dokument
7 Nye Veier AS del 3. 31.05. 2019 Åpne dokument
8 Vedr. 18-02498-4 - Uttalelse til varsel om offentlig ettersyn av forslag til reguleringsplan - E6 Ulsberg - Vindåsliene i Rennebu og Midtre Gauldal kommuner Åpne dokument
9 Midtre Gauldal kommune - Uttalelse til offentlig ettersyn av reguleringsplan for ny E6 på strekningen Ulsberg - Vindåsliene Åpne dokument
10 brev_banenor_ulsberg-vindåsliene Åpne dokument
11 Møte mellom Nye Veier og Bane NOR den 26. juni 2019 Åpne dokument
12 E6 Ulsberg - Vindåsliene - Oppfølging av innsigelsesvarsel fra Bane NOR SF Åpne dokument
13 Innsigelse - reguleringsplan - ny E6 mellom Ulsberg - Vindåsliene - Rennebu og Midtre Gauldal kommune Åpne dokument
14 svar_svv_ulsberg_vindåsliene Åpne dokument
15 E6 Ulsberg - Vindåsliene - Tilbakemelding på forslag fra Nye Veier AS Åpne dokument